Γλωσσάριο

A
ACCA Ένωση Ορκωτών Λογιστών
ACFE Ένωση Εγκεκριμένων Εξεταστών Απάτης
ADIT Προχωρημένο δίπλωμα στη διεθνή φορολογία
AML Νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
B
BEPS Διάβρωση βάσης και μετατόπιση κέρδους
Γ
GAAP Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
GAPP Γενικές πολιτικές και πρακτικές εκχώρησης
GCC Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου
Δ
ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
E
Εμπορική Βάση Η έννοια της συναλλαγής σε καθαρά εμπορική βάση (arms length) διασφαλίζει ότι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν με δική τους συμφέρον και δεν υπόκεινται σε καμία πίεση ή πίεση από το άλλο μέρος.
ΕΒΕΚ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου
ΕΕΚ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα
EMEA Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
ENR Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι.
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
Ι
IAB Διεθνές Λογιστικό Δελτίο
IASB Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ICAEW Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία
ICPAC Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου
IFAC Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών
IP Πνευματική ιδιοκτησία
ISA Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
IT Τεχνολογία πληροφοριών
Κ
ΚΟΤ Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμούs
KYC Γνωρίστε τον πελάτη σας
CEE Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
CFT Αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση
CRS Κοινό Πρότυπο Αναφοράς
Μ
Μαύρη Λίστα Λίστα επιλεγμένων φορολογικών παραδείσων ή χωρών υψηλού
κινδύνου.
M&A Συγχωνεύσεις και εξαγορές
MOA Μνημόνιο συμφωνίας
Ο
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Π
PE Μόνιμη Εγκατάσταση
PLC Ανώνυμη εταιρεία
PPP Δημόσια ιδιωτική εταιρική σχέση
Σ
ΣΕΛΚ Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
ΣΑΔΦ Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
STEP Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εμπιστευμάτων και Περιουσίας
Τ
TIC Κωδικός αναγνώρισης του φορολογούμενου
TPG Οδηγίες τιμολόγησης μεταφοράς
TPR Κανονισμός τιμολόγησης μεταφοράς
TPS Μελέτες τιμολόγησης μεταφοράς
Φ
FATCA Νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών
FATF Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
FOF Φόρουμ Επιχειρήσεων
FS Οικονομικές δηλώσεις
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας